Судалгааны тайлангууд

1 Олон наст ургамлын үрийн тариалангийн хог ургамалтай тэмцэх арга : Register to read more... 221
2 Weed control in seed production field of perennials : Register to read more... 219
3 Oлон наст үет ба буурцагт ургамлын зүйл шалгаруулах судалгаа : Register to read more... 193
4 Species evaluation : Register to read more... 182
5 Ойт хээрийн бүсийн усалгаагүй нөхцөлд олон наст ургамлыг тарих хугацаа : Register to read more... 187
6 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 192
7 Усалгаагүй нөхцөлд тэжээлийн нэг наст ургамлыг тариалах тохиромжтой хугацаа : Register to read more... 194
8 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 189
9 Атаршиж хаягдсан тариалангийн талбайг нөхөн сэргээх : Register to read more... 182
10 Rehabilitation of abandoned crop land : Register to read more... 177
11 Доройтсон бэлчээрийг үр нэмэрлэн тариалах аргаар сайжруулах : Register to read more... 55
12 Rangeland rehabilitation by introduction of grasses and legumes : Register to read more... 27
13 Доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргэлт, мониторингийн судалгааны дүн : Register to read more... 65
14 Rehabilitation and monitoring study of degraded rangeland : Register to read more... 28
15 Доройтсон бэлчээрийг ашиглалтаас чөлөөлж сэргээх боломж : Register to read more... 63
16 Improvement of degraded pasture by resting : Register to read more... 33