Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3202
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3706
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3258
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3081
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3325
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3322

Ногоон алт цэс