Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3443
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3953
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3497
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3318
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3553
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3564

Ногоон алт цэс