Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 4716
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 5265
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 4805
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 4609
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 4864
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 4821

Ногоон алт цэс