Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3298
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3804
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3344
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3164
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3404
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3416

Ногоон алт цэс