Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3880
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 4426
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3961
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3767
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 4021
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3984

Ногоон алт цэс