Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3266
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3771
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3334
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3143
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3388
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3393

Ногоон алт цэс