Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 4006
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 4562
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 4095
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3910
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 4155
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 4121

Ногоон алт цэс