Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3256
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3763
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3318
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3133
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3379
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3384

Ногоон алт цэс